Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Richtlijnen voor auteurs

Voor het aanleveren van manuscripten wijzen wij u graag op de richtlijnen voor indienen.

Rubrieken

Het TJGZ heeft voor het indienen van artikelen diverse rubrieken:

Hieronder vindt u specificaties per artikeltype.

Checklist ter voorbereiding van inzending

U moet onderstaande vereisten lezen en bevestigen dat de inzending eraan voldoet voor u kan verder gaan.

 • De inzending is niet eerder gepubliceerd en is ook niet in overweging bij een ander tijdschrift. Als de inzending een bewerking of vertaling is van een elders gepubliceerd artikel, dient dit op de titelpagina te worden vermeld.
 • Alle coauteurs worden geacht in te stemmen met de inzending, beoordeling en publicatie.
 • De inzending voldoet aan de vormeisen.
 • De inzending bestaat uit twee losse bestanden: een geanonimiseerd artikel en een los voorblad met de auteursinformatie.

Artikelen

 • Lengte: maximaal 2500 woorden voor een kwalitatief en 4000 woorden voor een kwantitatief onderzoek, exclusief samenvatting; bij een systematische review is het maximaal aantal woorden 4000.
 • Indeling artikel in de rubriek Onderzoeksartikel: titel en running title (= ingekorte titel, komt bovenaan pagina); gestructureerde samenvatting (Inleiding, Methode, Resultaten, Beschouwing; maximaal 200 woorden); inleiding; methode, inclusief een ethische paragraaf; resultaten; beschouwing (met afsluitende conclusie); literatuur; legenda van figuren; Engelse samenvatting.
 • Indeling artikel in de rubrieken Analyse, State-of-the-art, Uit de praktijk, Richtlijnen, Praktijkwijzer, Mini-review: titel; korte, lopende samenvatting (maximaal 200 woorden); gevolgd door spaarzaam toegepaste kopjes, Engelse samenvatting.
 • Aantal figuren en tabellen: maximaal 5.
 • Aantal referenties: maximaal 40.
 • Aantal trefwoorden: 3 tot 5 (gebruik geen termen die al in de titel voorkomen).

Proefschriftbespreking

Proefschrift

 • Lengte bespreking proefschrift over onderwerp rond zorg voor jeugd: maximaal 950 woorden.
 • Titel: ‘Proefschrift: <…NL-talige titel...>’ (liefst kort).
 • ‘Running title’ (= ingekorte titel, komt bovenaan pagina).
 • Vermeld de boekgegevens: titel, de auteur zoals vermeld op het omslag, naam en vestigingsplaats van de universiteit, de datum van promoveren, promotoren en copromotor(en), ISBN en een link naar het proefschrift, als volgt:

Titel: <...volledige Engelstalige titel...>

Thesis: <...naam en vestigingsplaats van de universiteit...>

Promotiedatum: ...................

Promotoren: <...namen + intialen + titulatuur ...>

Copromotor: <...namen + intialen + titulatuur ...>

ISBN: .....................

Link: bv. http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/326437

 • Bespreek het proefschrift aan de hand van de volgende vragen: ‘Wat waren het doel en de vraagstelling?’; ‘Hoe vond het onderzoek plaats?’; ‘Wat zijn de uitkomsten?’; ‘Wat is de meerwaarde/nieuwswaarde voor de JGZ-praktijk?’. Gebruik bij voorkeur een schrijfstijl die past bij een persbericht, en vermeld alleen de belangrijkste getallen.
 • Geen literatuurverwijzingen.
 • Voeg een afbeelding van het omslag van het proefschrift toe. Lever deze afbeelding ook apart aan in bestandsformaat: gif, tiff of jpeg (minimaal 300 dpi).

Boekbespreking/ Ingezonden reactie (= op artikel TJGZ)

Boekbespreking/ Ingezonden reactie (= op artikel TJGZ)

 • Lengte: kort (= maximaal 425 woorden, 1 pagina) of lang (= maximaal 900 woorden, 2 pagina’s).
 • Boekbespreking: Vermeld de boekgegevens: titel, de auteur(s) zoals vermeld op de omslag, naam en vestigingsplaats van de uitgever, druk, jaar van verschijnen, aantal pagina's, ISBN en prijs. Vermeld in het kort waarover het boek/artikel gaat. Beschrijf de doelstelling en de eventuele doelgroep, en beoordeel in hoeverre deze doelstelling wordt waargemaakt. Benoem de sterke en de zwakke punten van het gerecenseerde werk, oordeel over het relatieve belang vergeleken met wat er op het betreffende gebied reeds verschenen is. Indien in positieve of negatieve zin opmerkelijk: vermeld iets over taalgebruik, kwaliteit van de eventuele vertaling, lay-out, indeling, illustraties, literatuurverwijzingen en eventuele index. Besluit met een samenvattende opmerking.
 • Ingezonden reactie: Vermeld titel, auteurs, en publicatiegegevens van het artikel in het TJGZ waarop wordt gereageerd. Zie verder als bij boekbespreking.

Privacyverklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen