Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Richtlijnen voor auteurs

Richtlijnen voor inhoud en lay-out van een artikel
De richtlijnen voor inhoud en lay-out van een artikel vindt u hier.

Verdere informatie voor auteurs vindt u hier.

Informatie per type artikel:

Checklist ter voorbereiding van inzending

U moet onderstaande vereisten lezen en bevestigen dat de inzending eraan voldoet voor u kan verder gaan.

  • De inzending is niet eerder gepubliceerd en is ook niet in overweging bij een ander tijdschrift (tenzij een uitleg is gegeven bij Opmerkingen voor de redacteur).
  • Het ingediende bestand is een OpenOffice-, Microsoft Word-, of RTF-bestandsformaat.
  • Indien beschikbaar, worden URLs aan de referenties toegevoegd.
  • De tekst voldoet aan de stilistische en bibliografische eisen zoals geformuleerd in Richtlijnen voor het aanbieden van een artikel.

Onderzoeksartikel

De volgende onderwerpen komen doorgaans aan bod in een (empirisch) onderzoeksartikel:
- Probleem en context
Het gaat hier om een probleembeschrijving waarmee de praktische èn theoretische
relevantie wordt aangegeven. Een probleembeschrijving is een kernachtige beschrijving
van een bestaande en gewenste situatie. Deze beschrijving wordt afgesloten met een
probleemstelling: een kernachtige beschrijving van de discrepantie waarvoor in het
onderzoeksartikel een oplossing zal worden gepresenteerd en beargumenteerd op basis
van (empirisch) onderzoek. Een beschrijving van een praktisch probleem gaat vergezeld
van een korte, karakteristieke beschrijving van de onderwijspraktijk, d.w.z. de context,
waarin het probleem zich manifesteert. Een (praktijk)theoretisch probleem is gesitueerd
in een (praktijk)theoretisch kader en betreft veelal een tekortkoming in wat op dit moment
in de wetenschappelijke literatuur bekend is over een bepaald verschijnsel; het is
onzeker of een eerder gevonden resultaat ook in de onderhavige situatie geldt, en/of er
is sprake van (deels) elkaar tegensprekende onderzoeksresultaten.
Er moet sprake zijn van een maatschappelijk onderzoeksdoel èn een wetenschappelijk
onderzoeksdoel. Bij een maatschappelijk onderzoeksdoel wordt beoogd een praktisch
probleem aan te pakken en daarmee een bijdrage te leveren aan de
onderwijspraktijkontwikkeling in het hoger onderwijs. Bij een wetenschappelijk
onderzoeksdoel wordt beoogd een (praktijk)theoretisch probleem aan te pakken en
daarmee een bijdrage te leveren aan de (praktijk)theorieontwikkeling.
- Theoretisch kader
Uitgaande van de probleemstelling wordt in deze paragraaf ingegaan op de relevante
literatuur uit wetenschappelijke en verwante bronnen. De kernbegrippen en relaties
tussen kernbegrippen uit de probleemstelling worden nader gespecificeerd en
geoperationaliseerd aan de hand van de gekozen (praktijk)theoretische concepten. De
lijn van redeneren bij de theoretische keuzes wordt daarbij onderbouwd.
- Onderzoeksvragen
Uitgaande van de probleemstelling, de specificaties en operationaliseringen van de
kernbegrippen en –relaties worden onderzoeksvragen geformuleerd. Er kan hierbij een
onderscheid worden gemaakt tussen hoofd- en deelvragen.
Het is van belang dat de lijn ‘probleemstelling - onderzoeksdoel(en) - theoretisch kader -
- onderzoeksvragen’ een logisch consistente redenering laat zien.
- Methode
Vier onderdelen worden gerapporteerd:
(1) Aantal deelnemers aan het onderzoek, (kort) hun karakteristieken, en de wijze van
selectie van de onderzoeksgroep;
(2) Instrumenten voor de dataverzameling om de onderzoeksvragen te beantwoorden.
De instrumenten sluiten logisch en consistent aan bij de onderzoeksvragen en de lijn
waarvan de onderzoeksvragen deel uitmaken (zie hiervoor);
(3) Onderzoeksdesign. Het onderzoekstype (bijvoorbeeld case study; pretest-posttest
study, etc.) en de wijze van inzet van de instrumenten;
9
(4) Materiaal (eventueel). Een korte karakteristiek van het materiaal dat is gebruikt in de
onderwijspraktijk bij het onderzoek; en
(5) Data-analyse. De kwalitatieve en / of kwantitatieve methoden van analyse van de
data worden aangegeven met aandacht voor betrouwbaarheid en validiteit
- Resultaten
De resultaten worden per onderzoeksvraag gerapporteerd
- Conclusies
De conclusies worden per onderzoeksvraag aangegeven
- Discussie
Er wordt op drie onderdelen ingegaan:
(1) Reflectie op de conclusies in het licht van de probleemstelling en het theoretisch
kader die resulteert in één of meer discussiepunten,
(2) Beperkingen van het onderzoek, en
(3) Implicaties voor onderzoek en voor de onderwijspraktijk.

Reflectie op proefschrift

De bedoeling van deze soort artikelen is om voor de lezers van TvHO de belangrijkste
resultaten van het proefschrift samen te vatten en om te reflecteren op verschillende aspecten
van het onderzoek. Een artikel zou dan, bijvoorbeeld, de volgende onderdelen kunnen bevatten:
- Probleem en context.
- Zie voor een toelichting hiervoor onder ‘onderzoeksartikel’.
- Kort, samenvattend overzicht van onderzoek en resultaten.
- Theoretisch kader in retrospect.
- Reflectie over de gebruikte methodologie.
- Implicaties voor verder onderzoek.
- Implicaties voor de onderwijspraktijk.

Boekbespreking

3.4 Boekbespreking
Een Boekbespreking heeft tot doel dat de lezers een idee krijgen waarom zij juist wel of juist niet
het besproken boek zouden willen kopen en/of lezen. De opzet van boekbesprekingen is in
grote lijnen:
- Titel, auteurs, uitgever, isbn-nummer, aantal bladzijdes., prijs.
- Korte weergave van de inhoud van het boek.
- Doelgroep: voor wie is het boek geschreven? Voor wie zou het geschikt zijn? Hoe past het in
de overige literatuur?
- Implicaties voor onderzoek of praktijk in het hoger onderwijs: wat draagt het boek bij?
- Eigen mening bespreker, onderbouwd met argumenten.
- Personalia bespreker

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de privacyverklaring.