Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Checklist ter voorbereiding van inzending

Als onderdeel van de inzendingsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun inzending voldoet aan de volgende richtlijnen. Inzendingen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.
  • De inzending is niet eerder gepubliceerd en is ook niet in overweging bij een ander tijdschrift (tenzij een uitleg is gegeven bij Opmerkingen voor de redacteur).
  • Het ingediende bestand is een OpenOffice-, Microsoft Word-, of RTF-bestandsformaat.
  • Indien beschikbaar, worden URLs aan de referenties toegevoegd.
  • De tekst is enkelvoudig gespatieerd, gebruikt een 12-punts lettergrootte, gebruikt schuingedrukte tekst in plaats van onderstreepte (behalve bij URL adressen) en alle illustraties, figuren en tabellen staan op de juiste plek in de tekst en niet aan het einde.
  • De tekst voldoet aan de stilistische en bibliografische eisen zoals geformuleerd in Richtlijnen voor auteurs, te vinden bij Over dit tijdschrift.

Richtlijnen voor auteurs

Algemeen
Het tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) biedt een platform voor discussie over hoger onderwijs met zowel aandacht voor onderzoek als voor onderwijspraktijk en onderwijsbeleid. TvHO wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het hoger onderwijs en richt zich op docenten, adviseurs, beleidsmedewerkers, managers en onderzoekers in het hoger onderwijs, zowel in hbo als het wo.

Artikelen
Een groot deel van de artikelen in TvHO zijn onderzoeksartikelen. Daarin ligt de nadruk op de beschrijving van één of meerdere studies gerelateerd aan een theoretisch kader en relevantie voor de onderwijspraktijk. Daarnaast publiceert TvHO ook opiniërende artikelen waarin de nadruk ligt op discussie rondom een praktisch relevant probleem, gerelateerd aan de literatuur. Een aparte categorie wordt gevormd door artikelen waarin de auteur een proefschrift samenvat en daarop reflecteert (doorgaans gebaseerd op het eerste en laatste hoofdstuk). Tenslotte maken ook boekbesprekingen regelmatig deel uit van TvHO.

Themanummers
Eén of tweemaal per jaar brengt TvHO een themanummer uit. Een themanummer bestaat uit vier of vijf samenhangende artikelen met een inleiding en/of slotbeschouwing. Themanummers worden voorbereid door een gastredacteur in samenwerking met de redactie. Bij voorkeur wordt daarnaast een discussiant benaderd die niet als auteur of redacteur is betrokken.

De artikelen van themanummers ondergaan dezelfde reviewprocedure als andere artikelen. Voorstellen voor themanummers kunnen per e-mail worden verstuurd en dienen te bevatten: een beschrijving van het thema, een korte onderbouwing van de relevantie voor de lezers van TvHO, een voorstel voor een gastredacteur die een inleiding en/of slotbeschouwing wil schrijven, en voorstellen voor minstens enkele relevante artikelen en auteurs.

Beoordeling
De redactie laat uw bijdrage door enkele deskundigen beoordelen, meestal één redactielid (interne beoordelaar) en één andere deskundige (externe beoordelaar). De beoordelaars geven een oordeel aan de redactie en een advies voor acceptatie, aanpassing of afwijzing. De redactie neemt vervolgens een besluit. De redactie streeft naar een termijn van drie maanden voor het doorlopen van de beoordelingsprocedure.

De contactpersoon van de redactie neemt met u contact op over de beoordeling en de te nemen stappen. Bij aanpassing van het artikel wordt de herziene versie opnieuw bekeken door de interne beoordelaar en in voorkomende gevallen ook door de externe beoordelaar. Op grond van deze reacties beslist de redactie over definitieve plaatsing.

De redactie houdt zich het recht voor om, in elke fase, artikelen te weigeren.

Acceptatie
Door de redactie aanvaarde kopij geldt als definitieve tekst. De redactie c.q. uitgever redigeert deze tekst voor publicatie. Indien nodig wordt de auteur benaderd om details te verduidelijken.

Gratis exemplaren
Auteurs ontvangen van het nummer waarin hun artikel geplaatst wordt, één gratis exemplaar. Deze exemplaren worden aan de eerste auteur gestuurd. De eerste auteur kan, onder bepaalde voorwaarden, ook een pdf-file van het artikel aanvragen bij de uitgever. Extra papieren exemplaren kunnen worden besteld bij de uitgever, tegen het door hem vast te stellen tarief.

Auteursrecht
De Stichting Tijdschrift voor Hoger Onderwijs verwerft van de auteur(s) het auteursrecht op de door de redactie ter publicatie in het tijdschrift aanvaarde manuscripten. De auteur vrijwaart daarbij de stichting tegen alle vorderingen van derden betreffende vorm en inhoud van het manuscript.

Publicatie online
Met publicatie van een artikel in het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs geeft/geven de auteur(s) automatisch ook toestemming tot integrale publicatie op de website van TvHO.

Richtlijnen voor inhoud en lay-out van een artikel
De richtlijnen voor inhoud en lay-out van een artikel vindt u hier.

Privacyverklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen