Richtlijnen voor indienen

Bij het aanleveren van manuscripten hanteert de redactie van het Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg strikte richtlijnen met betrekking tot schrijfstijl en vormgeving. Een manuscript kan direct worden afgewezen wanneer de indiening niet aan de gestelde vereisten voldoet. Wij vragen u nadrukkelijk deze richtlijnen aan te houden om het reviewproces te bespoedigen.

In te dienen manuscripten zijn bij voorkeur gebaseerd op niet eerder gepubliceerde data.

Een manuscript kan ook een Nederlandstalige bewerking van een eerder gepubliceerd Engelstalig artikel zijn. In het laatste geval is voorafgaand aan indienen toestemming van de uitgever van het oorspronkelijke artikel nodig. Op de titelpagina van het artikel wordt dan verwezen naar het oorspronkelijke artikel.

Een voorwaarde voor het aanbieden van een manuscript aan het Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg is dat het niet gelijktijdig ook aan een ander Nederlandstalig tijdschrift wordt aangeboden of door een ander Nederlandstalig tijdschrift is geaccepteerd voor plaatsing.

Rubrieken

Het TJGZ heeft voor het indienen van artikelen diverse rubrieken:

 

Schrijfstijl

Het Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg is bedoeld voor een breed publiek, en artikelen zijn bedoeld voor zowel wetenschappers als professionals in de praktijk. Houdt er bij het schrijven rekening mee dat uw manuscript begrijpelijk moet zijn voor beide typen publiek.

Ethische goedkeuringOnderzoek met menselijke proefpersonen, menselijk materiaal, of menselijke data, moet uitgevoerd zijn in lijn met de Helsinki verklaring en moet zijn goedgekeurd door een ethische commissie. Een verklaring waarin dit is beschreven, inclusief de naam van de ethische commissie en het referentienummer waar van toepassing, moeten in alle manuscripten waarin dit soort onderzoek beschreven wordt opgenomen zijn. Als een studie vrijgesteld is van een ethische goedkeuring, moet dit, met onderbouwing, aangegeven worden in het manuscript. Verdere informatie en documentatie om dit te ondersteunen moet op aanvraag toegankelijk gemaakt worden voor de editor. Manuscripten kunnen worden afgewezen als de editor van mening is dat het onderzoek niet is uitgevoerd binnen het juiste ethische kader. In zeldzame gevallen kan de editor besluiten contact op te nemen met de ethische commissie voor nadere informatie.

Informed consent
Voor al het onderzoek met menselijke deelnemers is informed consent van de deelnemers (in het geval van kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud, van kind én hun ouders of rechtelijke voogd; voor kinderen onder de 12 jaar oud van de ouders of rechtelijke voogd) vereist en een verklaring hierover dient opgenomen te zijn in het manuscript. Wanneer er in een manuscript sprake is van onderzoek met kwetsbare groepen (bijvoorbeeld personen met een verstandelijke beperking), er een mogelijk risico is op dwang (bijvoorbeeld gevangenen), of wanneer de toestemming mogelijk verkregen is zonder dat de deelnemer volledig geïnformeerd was, zal de editor een afweging maken over de gepastheid van de consent. Toestemming dient verkregen te worden voor het verzamelen van alle vormen van persoonlijk identificeerbare data, inclusief biomedische, klinische en biometrische data.

Onderzoeksethiek
Het Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg  verwacht van alle auteurs dat ze zich houden aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Dit omvat eerlijke beschrijvingen van auteur bijdragen, eerlijke behandeling van onderzoeksdeelnemers, eerlijke weergave van resultaten, expliciete vermelding van hoe het onderzoek is gefinancierd en vermelding van alle mogelijke belangenconflicten.

Auteurschap
Het Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg vereist dat alle auteurs een substantiële bijdrage hebben geleverd aan het manuscript en dat niemand die een substantiële bijdrage heeft geleverd als auteur weggelaten is (bijv. als het werk (gedeeltelijk) is gebaseerd op het werk van een student, dan moet de student de mogelijkheid krijgen om als auteur opgenomen te worden). Auteurbijdragen en dankbetuigingen dienen in het manuscript aangegeven te worden volgens de Contributor Role Taxonomy (CRediT). Voor meer informatie over CRediT zie http://credit.niso.org. Alle auteurs moeten ingestemd hebben met de inhoud van het manuscript.

Literatuurlijst
Er zijn verschillende systemen voor het beschrijven van literatuur. Het Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg gebruikt de Vancouver richtlijnen, de gebruikelijk standaard in de medische sector. Zie : https://libguides.library.uu.nl/citeren/vancouver.

Vorm
- In een apart document: titel, eventuele ondertitel, auteursgegevens (achternaam, voornaam, eventueel bijkomende initialen, titulatuur, affiliatie, functie) en één correspondentieadres voor alle auteurs vermelden.

- In een tweede document: titel, eventuele ondertitel, Nederlandstalige samenvatting, Engelstalig abstract (nagekeken door een native speaker), trefwoorden/ keywords (max 5), het aantal woorden waaruit de samenvatting en de hoofdtekst bestaat (zonder de literatuurlijst), de inhoud van het artikel, en bij coauteurs: de gespecificeerde bijdrage per auteur. Tot slot de literatuurlijst.

- TJGZ hanteert strikte richtlijnen met betrekking tot maximum aantal woorden en lay-out, zie hiervoor de beschrijving van de verschillende typen artikelen.

- Manuscripten dienen te worden aangeleverd als worddocument, met de tekst in Times New Roman, lettergrootte 12, regelafstand 1,5, zonder uitlijnen. Lever de tekst zo plat mogelijk aan. Alleen cursief, vet, super- en/of subschrift is toegestaan. Voorzie de pagina’s van paginanummering en regelnummering (doorlopend).

- Bij het refereren aan bestaande literatuur hanteert u de Vancouver-stijl. Probeer het refereren te beperken tot noodzakelijke referenties (maximaal 20). U bent zelf verantwoordelijk voor het correct citeren van bronnen en het naleven van auteursrecht.

- Afbeeldingen (figuren, schema’s, illustraties): Lever afbeeldingen aan in een apart bestand (met een resolutie van minimaal 150dpi bij 13cm breedte). Wordt een illustratie toegepast dan gelden de volgende beeldspecificaties: Resolutie 300 dpi, formaat minimaal 800 pixels x 600 pixels, in jpg of tiff. Geef in de tekst tussen vierkante haken aan waar de betreffende afbeelding moet komen te staan, bijvoorbeeld: [hier afb. 1]. Voorzie afbeeldingen van een bijschrift (titel) en evt. legenda. Bijschrift en evt. legenda onder de afbeelding plaatsen. Als een afbeelding is overgenomen uit een eerdere publicatie, voeg dan aan het einde van het bijschrift een bronvermelding toe. Is een afbeelding niet van uw hand, vraag dan altijd schriftelijk om de uitgeefrechten bij de rechthebbenden.

- Tabellen: Tabellen worden in Word opgemaakt in de tabelfunctie (elke info in 1 cel), dus niet opmaken met enters of spaties. Tabellen in de tekst plaatsen en verwijs in de tekst van het manuscript naar de genummerde tabellen. Voorzie tabellen altijd van een bijschrift (titel) waarmee de tabel begrepen kan worden zonder dat de omringende tekst gelezen hoeft te worden. Het bijschrift behorende bij een tabel boven de tabel plaatsen, eventueel legenda onder de tabel toevoegen. Maak in tabellen geen gebruik van dubbele spaties.

- Gebruik N voor het totaal aantal onderzoekseenheden en n voor de omvang van een subgroep.

- Rapporteer resultaten met een gepast aantal decimalen. Bij percentages van een N < 100 gebruikt men in het algemeen geen decimalen; als de N tussen 100 en 1000 in ligt, 1 decimaal; als de N boven de 1000 ligt maximaal 2 decimalen. Rapporteer odds ratio’s met 2 decimalen. Rapporteer p-waarden met 2 of 3 decimalen. Gebruik een komma (dus géén punt) als decimaalscheider en laat deze altijd vooraf gaan door een 0 (bijvoorbeeld p = 0,03).

- Het document heeft de noodzakelijke kopjes en tussenkopjes.

- Het artikel is opgesteld volgens de spellingsregels van het Groene Boekje. Zie voor de Woordenlijst: https://woordenlijst.org/. Volg bij stijlkeuzes de richtlijnen van de APA-regels, behalve bij de volgende uitzondering. Het tijdschrift volgt de Nederlandstalige regels waarbij je tot en met twintig, honderdtallen en duizendtallen uitschrijft tenzij het een exacte combinatie is (bijvoorbeeld: 8% en 20 november).