Over dit tijdschrift

Publiek

Het tijdschrift richt zich op iedereen die geïnteresseerd is in de Limburgse geschiedenis. Leden (+/- 2000) van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap krijgen ieder jaar een gedrukte uitgave van het jaarboek thuis gestuurd.  

Doelstellingen en reikwijdte:

Het hoofddoel van de Publications is het publiceren van wetenschappelijke artikelen over het rijke Limburgse verleden. Hoewel de Publications zich in eerste instantie richt op Nederlands Limburg, worden er eveneens artikelen gepubliceerd over Belgisch Limburg, alsmede de Duitse grenstreek, mits er een link met Limburg is. Zowel historici als archeologen publiceren in de Publications en er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling naar thema’s, benaderingen en periodes, van de prehistorie tot de eigen tijd.

Open-Accessbeleid:

De Publications wordt sinds 2022 uitgegeven onder een Creative Commons License 4.0. Het is dus volledig Open Access en werden geen author-fees geheven. Echter voordien droegen auteurs hun copyrights af aan het tijdschrift.  

Geschiedenis van het tijdschrift:

De Publications is één van de langstlopende periodieken van Nederland. Het jaarboek werd voor het eerst in 1864 uitgegeven onder de naam Publications de la Société d'archéologie dans le duché de Limbourg en veranderde viermaal van naam, maar het woord Publications bleef strikt behouden in de titel. Van meet af aan was het tijdschrift nauw verbonden met het genootschap en de redactie van het jaarboek was doorgaand gevestigd in Maastricht, waar het Frans de gangbare publicatietaal was, zeker voor wetenschappelijke verhandelingen. Ook de meeste bijdragen verschenen initieel in het Frans. Later werd het Nederlands de gangbare taal. Oorspronkelijk was er veel nadruk op politieke en militaire geschiedenis, alsmede kerkgeschiedenis en archeologie. Tegenwoordig wordt het volledige spectrum van de geschiedenis en archeologie bediend. Daarmee is de Publications het belangrijkste generieke jaarboek voor de geschiedenis van Limburg.

Archiveringsbeleid:

Alle uitgaven sinds 2023 zijn online beschikbaar in open access. Dit tijdschrift maakt gebruik van Portico en het PKP Preservation Network om permanente archieven te creëren voor conservering en restauratie.

Privacybeleid:

De namen en e-mailadressen die worden ingevoerd op de site van dit tijdschrift zullen uitsluitend worden gebruikt voor de vermelde doeleinden van dit tijdschrift en zullen niet beschikbaar worden gesteld voor enig ander doel of aan enige andere partij.