Ethiek en consent

Ethische goedkeuring
Onderzoek met menselijke deelnemers moet in principe zijn goedgekeurd door een ethische commissie. Een verklaring waarin dit is beschreven, inclusief de naam van de ethische commissie en het referentienummer waar van toepassing, moeten in alle manuscripten waarin dit soort onderzoek beschreven wordt, opgenomen zijn. Als een studie met menselijke deelnemers vrijgesteld is van een ethische goedkeuring, moet dit aangegeven worden in het manuscript (inclusief de naam van de commissie die de vrijstelling heeft verleend). Verdere informatie en documentatie om dit te ondersteunen moet op aanvraag toegankelijk gemaakt worden voor de redactie. Manuscripten kunnen worden afgewezen als de redactie van mening is dat het onderzoek niet is uitgevoerd binnen het juiste ethische kader. In zeldzame gevallen kan de redactie besluiten contact op te nemen met de ethische commissie voor nadere informatie.

Informed consent
Voor al het onderzoek met menselijke deelnemers, in ieder geval met leerlingen tussen de 12 en 16 jaar oud (van kind én hun ouders of rechtelijke voogd; voor kinderen onder de 12 jaar oud van de ouders of rechtelijke voogd) en studenten aan opleidingen voor middelbaar of hoger onderwijs of volwassenenonderwijs, is informed consent van de deelnemers vereist en een verklaring over hoe deelnemers zijn geïnformeerd over het onderzoek en over hun toestemming, dient opgenomen te zijn in het manuscript. Wanneer er in een manuscript sprake is van onderzoek met kwetsbare groepen (bijvoorbeeld leerlingen met een laag verstandelijk vermogen), er een mogelijk risico is op dwang (bijvoorbeeld gevangenen), of wanneer de toestemming mogelijk verkregen is zonder dat de deelnemer volledig geïnformeerd was, zal de redactie een afweging maken over de gepastheid van de consent. Toestemming dient verkregen te worden voor het verzamelen van alle vormen van persoonlijk identificeerbare data.

Onderzoeksethiek
Pedagogische Studiën verwacht van alle auteurs dat ze zich houden aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit en onderwijsonderzoek zoals de gedragscode voor onderwijsonderzoekers https://www.vorsite.nl/nl/content/gedragscode en de meer specifieke richtlijnen voor ethiek in zoals beschreven in de AERA richtlijnen voor ethiek https://www.aera.net/About-AERA/AERA-Rules-Policies/Professional-Ethics. Dit omvat eerlijke beschrijvingen van auteursbijdragen, eerlijke behandeling van onderzoeksdeelnemers, eerlijke weergave van resultaten, expliciete vermelding van hoe het onderzoek is gefinancierd en vermelding van alle mogelijke belangenconflicten.

Auteurschap
Pedagogische Studiën vereist dat alle auteurs een substantiële bijdrage hebben geleverd aan het manuscript en dat niemand die een substantiële bijdrage heeft geleverd als auteur weggelaten is (bijv. als het werk (gedeeltelijk) is gebaseerd op het werk van een student, dan moet de student de mogelijkheid krijgen om als auteur opgenomen te worden). Auteursbijdragen en dankbetuigingen dienen in het manuscript aangegeven te worden volgens de Contributor Role Taxonomy (CRediT). Voor meer informatie over CRediT zie http://credit.niso.org. Alle auteurs moeten ingestemd hebben met de inhoud van het manuscript.

Open Science, preregistratie en data

Pedagogische Studiën vindt het belangrijk dat artikelen die gepubliceerd worden reproduceerbaar zijn. Auteurs worden daarom aangemoedigd om analyse codes (syntax, codeerschema’s voor kwalitatief onderzoek, inclusief een beknopte omschrijving van de stappen die in het proces van dataverwerking en data analyse zijn gezet), output en stimulusmateriaal behorende bij de in het artikel gerapporteerde resultaten als bijlage bij het artikel toe te voegen of op een publiek toegankelijke repository te plaatsen. De relatie van syntax/code/output met de gerapporteerde uitkomsten moet duidelijk geëxpliciteerd worden. In lijn met de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit  worden auteurs ook aangemoedigd om, mits dit binnen de geldende privacy regelgeving en informed consent mogelijk is, hun data (kwantitatief en/of kwalitatief) ge(pseudo)anonimiseerd als bijlage toe te voegen aan het artikel of in een publiek toegankelijke repository te plaatsen. Pedagogische Studiën onderkent dat het publiek delen van data niet altijd mogelijk is. Neem in die gevallen in het artikel een verklaring op waarin beschreven staat hoe de gebruikte data opvraagbaar zijn. Pedagogische Studiën moedigt onderzoekers aan om de onderzoeksvraag en de onderzoeksmethodologie van hun onderzoek waar relevant vooraf te registreren. Neem bij preregistratie een verklaring waarin beschreven staat waar de preregistratie is te raadplegen.