Inhoudelijke en technische richtlijnen voor bijdragen

Inhoudelijke en technische richtlijnen voor bijdragen

Algemeen
Van welke aard de aangeboden studies ook zijn, een algemene eis is dat het belang van de behandelde thematiek wordt geëxpliciteerd en dat de bijdragen wetenschappelijk verantwoord zijn. Dit impliceert onder meer dat er een duidelijke probleemstelling is en dat het betoog niet alleen logisch en consistent is, maar ook voldoende theoretisch en/of empirisch is onderbouwd en gedocumenteerd.

Titel
De titel moet in verband met de bibliografische functie van het blad de inhoud weergeven (dus geen metaforen of aforismen). Het verdient aanbeveling de titel tot 12 à 15 woorden te beperken. Eventueel kan een ondertitel worden toegevoegd. Een toelichting op de titel kan worden weergegeven door middel van een noot. De auteur kan op deze wijze de eventuele subsidiënt vermelden van het onderzoek waarover in het artikel wordt gerapporteerd.

Bij elk type bijdrage wordt zowel een Nederlandstalige als Engelstalige titel vermeld.

Auteursnaam
De auteursnaam wordt samen met de titel op de eerste pagina vermeld. Bij de auteursnaam worden geen titel(s) vermeld; de voornaam(namen) wordt slechts met initialen weergegeven. Eventuele dankbetuigingen aan anderen dienen te worden weergegeven door middel van een noot. Indien sprake is van meer dan één auteur worden de namen van de auteurs gescheiden door komma’s, de laatste auteur wordt voorafgegaan door ‘en’. Pedagogische Studiën vereist dat alle auteurs een substantiële bijdrage hebben geleverd aan het manuscript en dat niemand die een substantiële bijdrage heeft geleverd als auteur weggelaten is. Zie ook ethiek en consent.

Auteurs- en contactgegevens
Dit betreft vermelding van de naam, functie en instituut of organisatie waar de auteur thans werkzaam is, alsmede het post- en emailadres. In geval van meerdere auteurs, worden alle bovenstaande gegevens alleen van de contactpersoon vermeld. Van de medeauteurs wordt dan slechts vermeld waar zij werkzaam zijn.

Nederlandstalige samenvatting
De samenvatting is een summiere schets van de inhoud, opzet en resultaten of conclusies van het artikel. De samenvatting moet zelfstandig leesbaar en volledig begrijpelijk zijn zonder verwijzingen naar het artikel. Informatie of conclusies die niet in het artikel zelf opgenomen zijn, mogen niet in de samenvatting voorkomen. Een samenvatting mag niet meer dan 200 woorden omvatten.

Een samenvatting van een onderzoeksverslag moet in ieder geval aanduidingen van de probleemstelling, methode, resultaten en conclusies bevatten. Tevens moeten de onderzochte groep, de onderzoeksopzet, de gebruikte meetinstrumenten, de dataverzamelingsprocedures zo nauwkeurig mogelijk aangegeven worden, rekening houdend met hun relatieve belang voor het onderzoek en met de maximaal toegestane lengte.

Een samenvatting van een discussiebijdrage moet de behandelde onderwerpen aangeven, alsmede de centrale vraagstellingen, de theoretische oriëntatie, de gebruikte bronnen (bijv. de beleidsstukken, persoonlijke waarneming, publicaties of eerder onderzoek) en de conclusies.

Voeg ook 3-5 kernwoorden toe bij het abstract.

Bij een congresverslag, een inleiding op een themanummer en een boekbespreking is een samenvatting niet nodig.

Engelstalige abstract plus title en vijf keywords
Het Engelstalige abstract omvat maximaal 200 woorden. In Pedagogische Studiën wordt dit abstract aan het eind van het artikel geplaatst. Alle eisen die aan de Nederlandstalige samenvatting worden gesteld gelden ook voor het Engelstalige abstract. Omdat het abstract evenals de Engelstalige vertaling van de titel, gebruikt wordt door Psychological Abstracts, Current Contents, e.d. voor het snel beschikbaar maken van wetenschappelijke informatie (bijv. via geautomatiseerd literatuuronderzoek) dient aan dit abstract de grootst mogelijke zorg te worden besteed, zowel wat betreft de opbouw als wat betreft de kwaliteit van het Engels. Het verdient aanbeveling voor de vertaling van vaktermen een gangbare thesaurus (bijv. ERIC of EUDISED) te raadplegen, omdat vaak met vaste trefwoorden (descriptoren) gewerkt wordt bij de opslag van bibliografische informatie in computerbestanden.

Het abstract dient te worden voorzien van een Engelse titel.

Zowel abstract en keywords als titel dienen qua betekenis zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de Nederlandse samenvatting, kernwoorden en titel.

Bij een congresverslag, een inleiding op een themanummer en een boekbespreking is een abstract niet nodig; wel een Engelstalige titel en keywords.

Referenties
Er zijn verschillende systemen voor het beschrijven van literatuur. Pedagogische Studiën maakt gebruik van het APA-systeem versie 7, zoals gebruikelijk in de psychologie en de sociale wetenschappen. Een aantal richtlijnen om volgens APA 7 te refereren worden hieronder gegeven. Voor de volledige richtlijnen verwijzen we u graag door naar de APA website en APA manual.

 • Rangschik de literatuurlijst alfabetisch naar achternaam van de eerste auteur.
  B.: Bij namen met voorvoegsels bepaalt het voorvoegsel de plaats de alfabetische volgorde, bijv.:
  De Jong, A. wordt gerangschikt onder D (NIET: Jong, A. de)
  Van der Meulen, B.       wordt gerangschikt onder V (NIET: Meulen, B. van der)
 • Wanneer dezelfde achternaam vaker voorkomt, rangschik de publicaties dan naar voorletter(s). Wanneer u verschillende artikelen vermeldt met dezelfde auteur(s), ordent u de artikelen op jaartal van verschijnen, met de meest recente publicaties bovenaan.
 • Als een publicatie drie of meer auteurs heeft, geeft u in de lopende tekst alleen de eerste auteursnaam, gevolgd door “et al.” in alle citaties, ook de eerste keer dat u naar deze publicatie verwijst.
 • Voor publicaties t/m twintig auteurs geeft u in de referentielijst alle auteurs.
 • Voor publicaties met meer dan twintig auteurs geeft u de eerste 19 auteurs, gevolgd door een komma en drie punten (“, …”), gevolgd door de laatste auteur. Er mogen niet meer dan 20 auteursnamen in totaal in de referentie worden vermeld.
 • Als een tijdschriftartikel een DOI heeft, neem dan de DOI op in de referentie
 • Als het tijdschriftartikel geen DOI heeft, maar wel een URL die herkenbaar is voor lezers (bijvoorbeeld als het artikel afkomstig is uit een online tijdschrift dat geen deel uitmaakt van een database), vermeld dan de URL van het artikel aan het einde van de referentie.
 • Neem geen database-informatie op in de referentie, tenzij het tijdschriftartikel afkomstig is uit een database die werken met een beperkte oplage of originele, bedrijfseigen inhoud publiceert.

Hieronder volgen enkele voorbeelden voor de opmaak van een literatuurlijst, met daarin veelgebruikte brontypes. Voor een volledig overzicht van de opmaak wordt u verwezen naar de APA manual.


Referenties
American Psychological Association (2019). Publication manual of the American Psychological Association (7e druk). APA.
Wackers, M. (2016, 23 December). LEREN LEREN: Hoe vertel jij een onvergetelijk verhaal? [Video] In Universiteit van Nederlandhttps://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-vertel-jij-een-onvergetelijk-verhaal
Nederlandse Taalunie (2015). Het Groene Boekje. Woordenlijst Nederlandse taal. Van Dale.
Smits, L. (2020). De Nederlandse APA-regels: Gebaseerd op de zevende editie (2019) van de officiele APA Publication Manual. Scribbr. https://www.scribbr.nl/handleiding-apa-regels 

Van Gasse, R., & Van Acker, G. (2023). Binnenklasdifferentiatie: een data-geïnformeerd proces?. Pedagogische Studiën100(1), 98–124. https://doi.org/10.59302/ps.v100i1.13992

Van Keulen, R. (2021). Theorie en praktijk van historisch literatuuronderwijs: een vignettenonderzoek. Pedagogische Studiën, 98, 6-26. https://www.pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=721596

Lay-out

 • Het manuscript wordt aangeleverd in Word. Manuscripten dienen te worden aangeleverd in Times New Roman, lettergrootte 12, regelafstand 1,5, zonder uitlijnen. Lever de tekst zo plat mogelijk aan. Alleen cursief, vet, super- en/of subschrift is toegestaan.
 • Alle marges zijn ingesteld op 2,5 cm.
 • Alle pagina’s worden doorlopend genummerd (dus inclusief de pagina's met Noten, Referenties, Tabellen, Figuren, etc.).
 • Een duidelijke alinea-indeling wordt aangegeven door bij de eerste regel van een nieuwe alinea in te springen. (Bij de eerste alinea van een paragraaf wordt niet ingesprongen. Ook na opsommingen en na figuren of tabellen wordt niet ingesprongen).
 • Er worden alleen witregels in de kopij geplaatst als die ook in de gezette tekst gewenst zijn. Witregels worden zoveel mogelijk vermeden.
 • Voor titel, paragraafkopjes, auteursnamen, etc. worden geen hoofdletters gebruikt (alleen een beginkapitaal).
 • Titels en subtitels worden tegen de linkermarge geplaatst, dus niet gecentreerd. Idem voor de auteursnaam/namen.
 • Woorden of tekstgedeelten die extra aandacht behoeven, worden gecursiveerd. Aanhalingstekens (" ... ") worden alleen gebruikt bij citaten en bij titels van o.a. boeken, tijdschriften en cd-roms die in de tekst van het artikel voorkomen.
 • Enkele aanhalingstekens worden gebruikt bij de ‘zogenaamd’-functie, ironie of woordspeling, en overdrachtelijk bedoelde woorden of begrippen.
 • Het gebruik van anderstalige woorden dient zo veel mogelijk te worden vermeden. Als ze toch gebruikt worden, dan worden ze gecursiveerd.
 • Namen van toetsen, vragenlijsten, gebieden of sectoren (ook anderstalige namen) worden met een beginkapitaal geschreven. Verder wordt de oorspronkelijke spelling overgenomen.
 • Namen van variabelen, concepten, aspecten, factoren etc. worden cursief gedrukt.
 • Getallen kleiner dan 10 worden voluit geschreven, tenzij de context cijfers rechtvaardigt (bijvoorbeeld in vergelijkingen of sommen).
 • Statistische symbolen, ook de Griekse, worden zowel in de tabellen als in de tekst cursief gezet (N; n; F; R2; M; SD; β; etc.).