Review Process

Alle aangeboden manuscripten worden dubbelblind beoordeeld met het oog op publicatie. Artikelen in conceptvorm komen niet in aanmerking voor beoordeling. Het manuscript dient te zijn uitgevoerd volgens de voorliggende richtlijnen voor indienen. Een goed uitgevoerd ingezonden manuscript bevordert in aanzienlijke mate de snelheid waarmede de auteur de beslissing van de redactie kan ontvangen. Ingezonden manuscripten die op belangrijke punten niet voldoen aan deze richtlijnen zullen pas in beoordeling worden genomen nadat zij op deze punten zijn aangepast.

De redactie houdt zich het recht voor om een ingezonden manuscript dat op essentiële punten afwijkt van de richtlijnen, terug te sturen naar de auteur(s) met de vraag het eerst overeenkomstig deze instructies te maken, alvorens het in overweging te nemen. Ook een (in principe) aanvaard manuscript dat niet geheel conform de richtlijnen is opgesteld, wordt in principe naar de auteur(s) teruggestuurd met de vraag het overeenkomstig deze instructies te maken, alvorens het in productie wordt genomen. Zo wordt voorkomen dat er in een te corrigeren drukproef achteraf nog wijzigingen moeten worden aangebracht.

De redactie communiceert met auteurs in het Nederlands. Ook de beoordeling van manuscripten gebeurt in het Nederlands. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken (bijvoorbeeld als de redactie het oordeel van een Engelstalige reviewer op prijs stelt).

Elk manuscript wordt dubbelblind beoordeeld door twee beoordelaars; zij voeren daarover geen onderling overleg. Minstens één der beoordelaars is afkomstig uit de redactie. Wanneer de gegeven oordelen tegenstrijdig zijn, wordt een derde beoordelaar ingeschakeld.

Op grond van het oordeel van de beoordelaars formuleert de redactie een besluit omtrent het betreffende manuscript. Dit besluit kan een van de volgende vier vormen aannemen:

 1. het artikel wordt aanvaard;
 2. het artikel wordt in principe aanvaard mits een aantal aanpassingen worden doorgevoerd;
 3. de auteur wordt aangemoedigd om het artikel op een of meerdere punten grondig te herzien en daarna opnieuw in te dienen, en
 4. het artikel wordt afgewezen zonder aanmoediging tot herschrijven.

Vervolgens informeert de redactiesecretaris de auteur over de redactionele beslissing en over de argumenten hiervoor. De redactie streeft ernaar de totale beoordelingsprocedure zo snel mogelijk af te ronden. Er wordt gestreefd naar een beoordelingstermijn van maximaal vijf maanden.

Criteria voor de beoordeling

Algemeen

 • Zijn de doelstellingen van het onderzoek helder geformuleerd en onderbouwd op basis van een adequate weergave van de relevante literatuur?
 • Zijn de verzamelde of gebruikte gegevens in het manuscript van voldoende kwaliteit om publicatie te rechtvaardigen? Zijn de gebruikte methoden voldoende rigoureus en geschikt gezien de doelstellingen van het onderzoek?
 • Zijn de conclusies en implicaties van het onderzoek gerechtvaardigd gezien de methoden en resultaten van het onderzoek?
 • Wordt in de discussie op uitdagende en prikkelende wijze aandacht besteed aan de verkregen inzichten en implicaties?

Empirische studies en reviewstudies

 • Wetenschappelijke en praktische relevantie
 • Theoretische onderbouwing
 • Onderzoeksopzet
 • Analyses
 • Kwaliteit van de discussie
 • Helderheid van de tekst
 • Presentatie (spelling, literatuurverwijzingen en literatuurlijst, APA-normen)

Discussiebijdragen

 • Wetenschappelijke en praktische relevantie
 • Academische onderbouwing
 • Voldoende elementen tot discussie
 • Helderheid van het betoog
 • Presentatie (spelling, literatuurverwijzingen en literatuurlijst, APA-normen)

Methodische notities

 • Wetenschappelijke belang
 • Onderzoeksopzet
 • Data-analyse
 • Kwaliteit van de discussie
 • Helderheid van de tekst
 • Presentatie (spelling, literatuurverwijzingen en literatuurlijst, APA-normen)

 

Procedure van plaatsing

Indien het artikel wordt aanvaard, ontvangt de auteur éénmaal een drukproef, tezamen met het door de redactie geredigeerde manuscript. De drukproef moet binnen de aangegeven termijn volledig gecorrigeerd, per email, aan het redactiesecretariaat worden gezonden. De correcties moeten duidelijk met annotaties worden aangegeven. Op dat moment kan de auteur geen inhoudelijke wijzigingen meer aanbrengen. Er dient bij de correctie in het bijzonder op afbreekfouten te worden gelet. Een revisie- of nieuwe drukproef wordt niet verstrekt.