Specifieke richtlijnen voor de typen bijdragen

Empirische studie

Beschrijving/doel: Empirische studies zijn bedoeld om resultaten van wetenschappelijk of praktijkgericht empirisch onderzoek te beschrijven.

– Maximaal 9000 woorden, inclusief noten, literatuurlijst, figuren, tabellen, Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting.

– Een empirische studie bestaat uit de volgende onderdelen: Titelpagina, Nederlandstalige samenvatting, Vijf kernwoorden, Inleiding, Theoretische achtergronden, Methode, Resultaten, Discussie, (indien nodig: noten), Literatuurlijst, Engelstalige titel en abstract en vijf keywords (equivalenten van de Nederlandstalige titel, samenvatting en kernwoorden).

- Tabellen en figuren (en indien nodig: appendices) dienen apart te worden aangeleverd.

- Het gebruik van noten wordt zoveel mogelijk vermeden. Noten worden enkel gebruikt om kort, voor de opbouw van het betoog niet direct ter zake doende informatie, te verstrekken. Noten worden in het manuscript in superscript met Arabische cijfers aangeduid. Bijvoorbeeld: ......1. De eventuele lijst met noten komt in het manuscript na het artikel en voor de literatuurlijst. Gelieve geen voetnoten in te voegen via de voet- of eindnootoptie in Word, maar deze met de bijbehorende nummers aan het einde van het document in te voegen als gewone tekst.

- Van appendices wordt slechts bij uitzondering gebruik gemaakt. Zij dienen om informatie weer te geven die te uitgebreid is voor een noot en van dien aard is dat opname in de tekst van het artikel de evenwichtige opbouw van het artikel te zeer zou verstoren. Te denken valt bijvoorbeeld aan (een gedeelte van) een onderzoeksinstrument. De appendix wordt na de Engelstalige abstract geplaatst.

Data en syntaxformulier

Reviewstudie
Beschrijving/doel: Op grond van gegevens uit de empirische en/of theoretische literatuur geeft de auteur een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot een bepaald onderwerp. Systematische review: de literatuur wordt systematisch geselecteerd, beoordeeld en geanalyseerd. Meta-analyse: een statistische analyse waarbij de, meestal samengevatte, resultaten van verschillende studies gecombineerd worden tot een 'overall' resultaat. Zowel bij systematische reviews als meta-analyses vragen we auteurs de PRISMA richtlijnen aan te houden en een stroomschema in een figuur op te nemen (www.prisma-statement.org).

– Maximaal 9000 woorden, inclusief noten, literatuurlijst, figuren, tabellen, Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting.

– Bestaat uit de volgende onderdelen: Titelpagina, Nederlandstalige samenvatting, Vijf kernwoorden, Inleiding, Theoretisch kader, Methode, Resultaten, Discussie, (indien nodig: noten), Literatuurlijst, Engelstalige titel en abstract en vijf keywords (equivalenten van de Nederlandstalige titel, samenvatting en kernwoorden).

Discussiebijdrage
Beschrijving/doel: Bij een bijdrage in de rubriek Discussie gaat het om een discussie op academisch niveau. Voor discussiebijdragen geldt dat de bijdrage uitdrukkelijk wordt getoetst op helderheid van het betoog en rationaliteit. Het gaat om manuscripten die

 • een kritische reactie zijn op een belangrijke (recente) wetenschappelijke of beleidspublicatie;
 • een rapportage zijn van een replicatie-onderzoek of een heranalyse, gecombineerd met een kritische bespreking van het oorspronkelijke onderzoek; of
 • een bepaalde problematiek op een zodanige wijze behandelen dat verwacht mag worden dat zij een discussie zullen uitlokken.

- Maximaal 4.500 woorden, inclusief noten, literatuurlijst, figuren, tabellen, Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting.

– Bestaat uit de volgende onderdelen: Titelpagina, Nederlandstalige samenvatting, Vijf kernwoorden, Inleiding, Hoofdtekst, (indien nodig: noten), Literatuurlijst, Engelstalige titel en abstract en vijf keywords (equivalenten van de Nederlandstalige titel, samenvatting en kernwoorden).

Richtlijnen discussiebijdrage n.a.v. dissertatie
Beschrijving/doel: Bij een bijdrage in de rubriek Discussiebijdrage n.a.v. dissertatie gaat het om een discussie op academisch niveau, gebaseerd op de bevindingen uit een proefschrift. Voor dit type discussiebijdragen geldt dat de bijdrage uitdrukkelijk wordt getoetst op helderheid van het betoog en rationaliteit. Het gaat om manuscripten die

 • naar aanleiding van de bevindingen uit de dissertatie een kritische reactie geven op eerder verschenen belangrijke (recente) wetenschappelijke of beleidspublicaties;
 • een onderwijsbrede insteek nemen (breder dan de specifieke context van het onderzoek in de desbetreffende dissertatie);
 • een bondige rapportage bieden van de bevindingen in de dissertatie, zodanig dat deze ondersteunend is voor het betoog;
 • een bepaalde problematiek naar aanleiding van de bevindingen uit de dissertatie op een zodanige wijze behandelen dat verwacht mag worden dat zij een discussie zullen uitlokken.

- Maximaal 4.500 woorden, inclusief noten, literatuurlijst, figuren, tabellen, Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting.

 

Methodische notities
Beschrijving / doel: Bij een Methodische notitie gaat het om een verslag van de ontwikkeling en empirische evaluatie van een onderzoeksinstrument. Een dergelijke notitie omvat in ieder geval:

 • een verantwoording van het belang van ontwikkeling en evaluatie van het betreffende onderzoeksinstrument;
 • informatie over de kwaliteit van het instrument, en
 • implicaties voor onderwijsonderzoek

- Maximaal 4.500 woorden, inclusief noten, literatuurlijst, figuren, tabellen, Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting.

– Bestaat uit de volgende onderdelen: Titelpagina, Nederlandstalige samenvatting, Vijf kernwoorden, Inleiding, Hoofdtekst, (indien nodig: noten), Literatuurlijst, Engelstalige titel en abstract en vijf keywords (equivalenten van de Nederlandstalige titel, samenvatting en kernwoorden).

Overige bijdragen
Beschrijving/doel: In de rubriek "Overige bijdragen" kunnen auteurs zaken of gebeurtenissen onder de aandacht brengen die opmerkelijk of interessant zijn voor de lezers van Pedagogische Studiën. Bijdragen aan deze rubriek kunnen uiteenlopen van het verslag van een belangwekkend congres tot besprekingen van boeken, die door de redactie zijn voorgedragen.

Congresverslagen
Bij congresverslagen gaat het om bijdragen die een verslag bevatten van een belangrijk congres of symposium. Het betreft een verslag op academisch niveau. Het gaat om manuscripten die

 • een korte en bondige weergave bieden van ten minste vier presentaties of symposia tijdens een conferentie
 • waarin wordt duidelijk gemaakt wat de theoretische en praktische relevantie is van deze congresbijdragen
 • gecombineerd met een kritische bespreking van de bijdragen
 • met aandacht voor de implicaties voor onderwijsonderzoek.

- Maximaal 4.500 woorden, inclusief literatuurlijst.

– Bestaat uit de volgende onderdelen: Titelpagina, Vijf kernwoorden, Inleiding, Hoofdtekst, Literatuurlijst, Engelstalige titel, Vijf keywords (equivalenten van de Nederlandstalige titel en kernwoorden).

- Geen noten, tabellen/figuren. Geen Nederlandstalige of Engelstalige samenvatting.

Boekbesprekingen
Bij boekbesprekingen gaat het alleen om besprekingen van boeken, die door de redactie zijn voorgedragen. In principe komen voor boekbespreking in aanmerking: in het Nederlands (of in een andere taal) geschreven wetenschappelijke werken (proefschriften, monografieën) van Nederlandse of Vlaamse auteurs die betrekking hebben op het terrein van onderwijs en opvoeding. Ook als boek gepubliceerde rapporten van onderzoeksprojecten en geredigeerde boeken met een duidelijke samenhang rondom een duidelijk afgebakend onderwerp komen voor bespreking in aanmerking. Onderzoekswerken die bestaan uit of zijn gebaseerd op tijdschriftartikelen, daarentegen, komen niet in aanmerkingen voor bespreking. Ook interne rapporten, (afscheids)bundels, evenals populairwetenschappelijke werken, komen niet in aanmerking voor bespreking.

Een boekbespreking opent met de volgende gegevens (lettergrootte 8pts; titel vetgedrukt), eventuele aanduiding van academisch proefschrift, plaats, uitgever, jaar van uitgave, aantal pagina's, ISBN-nummer en auteur. Voorbeeld (let op regeleinden en typografie):

Wiskunde en Didactiek
Academisch proefschrift.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1992, 292 pagina's,
ISBN 90 013 4667 7
M. Goffree

De bespreking wordt afgesloten met de vermelding van de naam van de recensent, alsmede het instituut waar deze werkzaam is.

Bestaat verder uit de volgende onderdelen: Titelpagina, Vijf kernwoorden, Inleiding, Hoofdtekst, Literatuurlijst, Engelstalige titel, Vijf keywords (equivalenten van de Nederlandstalige titel en kernwoorden).

– Maximaal 1800 woorden, inclusief referenties en titel.

–Er dient spaarzaam gebruik te worden gemaakt van subparagrafen.

Geen noten, tabellen/figuren. Geen Nederlandstalige of Engelstalige samenvatting.