Indienen en aanleveren manuscripten

Indienen en aanleveren manuscripten

Manuscripten kunnen worden  aangeleverd zowel in de Nederlandse taal als in het Engels

Door aanbieding van het manuscript aan Pedagogische Studiën verbindt de auteur zich:

  1. het manuscript of delen daarvan tijdens de beoordelingsprocedure niet aan een ander tijdschrift aan te bieden;
  2. in een begeleidend schrijven te vermelden wanneer en waarin eventueel substantiële delen uit het manuscript reeds zijn gepubliceerd of nog gepubliceerd zullen worden, en
  3. in Pedagogische Studiën geplaatste artikelen niet zonder voorafgaande toestemming van de redactie en van de uitgever elders ter uitgave aan te bieden. Dit geldt niet voor artikelen die naderhand in min of meer gewijzigde vorm in een andere taal ter uitgave worden aangeboden.

Bij het aanleveren van manuscripten hanteert de redactie van Pedagogische Studiën strikte richtlijnen met betrekking tot schrijfstijl en vormgeving. Een artikel kan direct worden afgewezen wanneer een ingediend manuscript niet aan de gestelde vereisten voldoet. Wij vragen u nadrukkelijk deze richtlijnen aan te houden om het reviewproces te bespoedigen.
Indien een artikel meer dan de toegestane omvang aan woorden omvat, wordt het manuscript niet in overweging genomen en teruggestuurd naar de auteur(s) met het verzoek het manuscript overeenkomstig de eisen aan te passen. Alleen in uitzonderlijke gevallen en na uitdrukkelijke toestemming van de redactie, mag een artikel de maximale lengte overschrijden.

 

Vormgeving

- In een apart document: titelpagina, welke bevat: a) titel en eventuele ondertitel, b) auteursgegevens (achternaam, voornaam, eventueel bijkomende initialen, titulatuur, affiliatie) c) één contactpersoon met correspondentieadres -e-mail en postadres- voor alle auteurs d) bijdragen van de auteurs (volgens de CRediT taxonomy; e) dankbetuigingen (optioneel); f) informatie over financiering; g) verklaring over eventuele belangen; h) lijst met aanvullende informatie zoals appendices, instrumenten, datasets, preregistratie, aanvullende analyses, etc. Deze eerste pagina wordt niet meegestuurd naar de reviewers om blinde reviews mogelijk te maken.

- In een tweede document: titel, eventuele ondertitel, Nederlandstalige samenvatting, Engelstalige titel en abstract (nagekeken door een native speaker), kernwoorden/ keywords (max vijf), het aantal woorden waaruit het totale artikel bestaat, verklaring data en analysecodes. Zie vragenlijst.

- Het tweede document is geanonimiseerd. Verwijder de namen (ook in de literatuurverwijzingen) van de auteurs in het manuscript, denk daarbij ook aan de metadata van het Word-document én zorg er voor dat identificerende gegevens in het manuscript (zoals naam en affiliatie van deelnemende scholen; ethische commissie, preregistratie, datasets), waar mogelijk gemaskeerd worden door de gegevens te vervangen door de tekst [GEMASKEERD VOOR REVIEW].

- Vermeld het aantal woorden. Pedagogische Studiën hanteert strikte richtlijnen met betrekking tot het maximum aantal woorden, zie Specifieke richtlijnen voor de typen bijdragen | Pedagogische Studiën (openjournals.nl).

- Voor de opmaak van artikelen hanteert u de APA zeven richtlijnen. Manuscripten dienen te worden aangeleverd in Times New Roman, lettergrootte 12, regelafstand 1,5, zonder uitlijnen. Lever de tekst zo plat mogelijk aan. Statistische symbolen, ook de Griekse, worden zowel in de tabellen als in de tekst cursief gezet (N; n; F; R2; M; SD; β; etc.).

- Alleen cursief, vet, super- en/of subschrift is toegestaan.

- Bij het refereren aan bestaande literatuur hanteert u de APA zeven richtlijnen. Probeer het refereren te beperken tot noodzakelijke referenties. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct citeren van bronnen en het naleven van auteursrecht. Controleer vóór inzending of alle in de tekst genoemde literatuurverwijzingen in de literatuurlijst zijn opgenomen en of de jaartallen in de tekst en in de literatuurlijst met elkaar overeenstemmen.

- Verwerk figuren en tabellen indien mogelijk in de tekst, of geef in de tekst tussen vierkante haken aan waar de betreffende afbeelding moet komen te staan, bijvoorbeeld: [hier afb. 1] . Voorzie eventuele tabellen, schema’s, en figuren van een bijschrift, titel, en/of legenda. Tekst behorende bij een figuur onder de figuur plaatsen. Tekst behorende bij een tabel boven de tabel plaatsen. Maak in tabellen geen gebruik van dubbele spaties.

- Wordt er een illustratie toegepast dan gelden de volgende beeldspecificaties: Resolutie 300 dpi, formaat minimaal 800 pixels x 600 pixels, in jpg of tiff.

- Een Nederlandstalige bijdrage is opgesteld volgens de spellingsregels van het Groene Boekje. Zie voor de Woordenlijst: https://woordenlijst.org/.
Engelstalige manuscripten dienen wat betreft de spelling te worden uitgevoerd volgens de Oxford English Dictionary uit 1989 (www.oed.com).

Schrijfstijl

Het tijdschrift Pedagogische Studiën is gericht op een breed publiek, en bijdragen zijn bedoeld voor zowel wetenschappers als professionals in de praktijk die geïnteresseerd zijn in een wetenschappelijke benadering van vraagstukken die betrekking hebben op onderwijs alsook op algemeen pedagogische vraagstukken die mede relevant zijn voor het onderwijs. Auteurs dienen er bij het schrijven rekening mee te houden dat hun manuscript begrijpelijk moet zijn voor beide typen publiek. Er worden zo min mogelijk afkortingen gebruikt.